روش يكپارچگي ساختاري چيست؟

يكپارچگي ساختاري يك نوع فيزيوتراپي عضلاني است كه در بدن تغييراتي در جهت اصلاح ساختاري  با استفاده از حركت دادن و اعمال فشار از خارج عضلات ايجاد مي كند . دراين روش به طور سازمان يافته اي يك يك عضلات مهم و بافتهاي پيوندي تحريك مي شوند تا آثار فشارهاي عصبي و عضلاني كه ناشي از عادات حركتي نادرست ، طي ساليان مي باشد ، تدريجاً كاهش يافته و از بين مي رود.

جاذبه زمين قوي ترين نيرويي است كه در تمام طول عمر بر چگونگي ساختار عضلاني و استخواني بدن ما تأثير مي گذارد . معمولاً با اينكه انسانها به وجود اين نوع نيرو واقف هستند ولي غالباً درمورد چگونگي تأثير اين نيروي عظيم دربدن خود اطلاعي ندارند . واقعيت اين است كه تأثير غير قابل اجتناب نيروي جاذبه زمين برهر مادۀ نرم و انعطاف پذير (مثل بدن انسان ) اين است كه با گذشت زمان تراكم بيش از حد ، سفتي و حالت انسجام عضلات و بافتهاي نرم بدن بوجود مي آيد كه وقتي اين روند بدون تصحيح شدن ادامه يابد نتيجه آن عدم تقسيم درست وزن بدن در استخوانها خواهد بود . با بالارفتن سن معمولاً قد انسان تحليل مي رود و انعطاف پذيري خود را از دست مي دهيم و دامنۀ حركت در مفاصل محدودتر مي شود. واقعيت اين است كه تغيير قابل توجهي درطول استخوانها ايجاد نمي شود و عضلات با دريافت فرمان از مغز به كار خود ادامه مي دهند . ولي نكتۀ قابل توجه اين است كه بافت پيوندي كه عضلات را احاطه كرده و آنها را به استخوانها مرتبط مي كند كوچكتر و كوچكتر مي شود و به اين ترتيب عضلات و اعصاب تحت فشار مضاعف قرارمي گيرند . 

روش يكپارچگي ساختاري چيست؟

يكپارچگي ساختاري يك نوع فيزيوتراپي عضلاني است كه در بدن تغييراتي در جهت اصلاح ساختاري با استفاده از حركت دادن و اعمال فشار از خارج عضلات ايجاد مي كند .

فوايد روش يكپارچگي ساختاري

روش يكپارچگي ساختاري با بهتر كردن فرم بدن به سلامت انسان كمك مي كند

بافتهاي پيوندي

بافتهاي پيوندي ، بافتهاي قوي و ارتباط دهنده اي هستند كه نقشهاي مختلفي را دربدن ايفا مي كنند يكي از آن وظايف دربرگرفتن و جداسازي عضلات بدن است كه اين عمل براي اسكلت تكيه گاه و محافظ ايجاد مي كند . قامتي صافتر با انعطاف پذيري و دامنۀ حركت گسترده تر مي گردد.

آيا اين روش براي كودكان سودمند است ؟

تصحيح الگوهاي ساختاري بدن در كودكان موجب جلوگيري از مشكلات ساختاري آينده مثل قوزكردن، بيرون
دادن گردن و ديگر اشكالات آنها مي شود .

تحقيقات

(English) Many scientific studies have been performed to confirm the effectiveness of the Structural Integration.

ويديو

(English) Here are some videos of Dr Rolf and working with clients and talking about Structural Integration.

(English) Before and After Pictures

(English) Here you will find before and after pictures of people who have gone through the 10 sessions of Dr Rolf’s Structural Integration. Among the benefits, people report feeling taller, moving easier, having more energy and at ease with their bodies.

(English) Cost and Client intake form.
How are Osteopathy, Chiropractic and massage different to S.I? What is the basic ten series?

دكتر رالف و ميراث او

Ida P. Rolf

روش يكپارچگي ساختاري دكتر آيدا رالف بنيان گذار روش يكپارچگي ساختاري درسال 1920 از دانشگاه كلمبيا با درجۀ دكترا دررشته شيمي آلي فارغ التحصيل شد.

شواهد

(English) Larry Dossey, MD, best-selling author
“There is one major reason to take Rolfing seriously: it works. Not only can it dramatically change people’s bodies, it can transform their lives as well. Rolfing is powerful stuff.”

Dr. Jacob Teitelbaum, a board-certified Internist and head of a fibromyalgia research clinic in Annapolis, MD, says “rolfing is a very powerful tool, and a very important tool for me to have for my patients. People who have suffered from chronic pain for 20 years will be amazed at how their pain goes away.”

“I send my patients to Chris to receive Structural Integration sessions as it is a whole body approach rather than  treating symptoms”.
Dr. Blumberg GP, Auckland N.Z

“Having lived with back chronic pain for a long time I had tried lots of therapies. Then I found Chris. Only after a few sessions of Structural Integration, I had more flexibility and range of motion and I could move easier. I now live without chronic back pain after completing the 10 series. I feel like I have been given a new lease on life !”

Peter Harold, Auckland

“He is a great therapist in the method he works on Rolfing – Structural Integration. He worked on me and helped me so much to deal with the pains in my body. A big Thank you!”
João, Lisbon Portugal.

” After having years of chronic muscle weakness I noticed a major difference after one session!”
Javad Mantegh, Tehran Iran.

“ Having many years of knee pain and then a replacement, Chris changed my posture which has allowed me to be better balance and be pain free”
Maryam Mehdipour, Tehran Iran.