بافتهاي پيوندي

بافتهاي پيوندي ، بافتهاي قوي و ارتباط دهنده اي هستند كه نقشهاي مختلفي را دربدن ايفا مي كنند  يكي از آن وظايف دربرگرفتن و جداسازي عضلات بدن است كه اين عمل براي اسكلت تكيه گاه و محافظ ايجاد مي كند . قامتي صافتر با انعطاف پذيري و دامنۀ حركت گسترده تر مي گردد.

 

روش يكپارچگي ساختاري چيست؟

يكپارچگي ساختاري يك نوع فيزيوتراپي عضلاني است كه در بدن تغييراتي در جهت اصلاح ساختاري با استفاده از حركت دادن و اعمال فشار از خارج عضلات ايجاد مي كند .

فوايد روش يكپارچگي ساختاري

روش يكپارچگي ساختاري با بهتر كردن فرم بدن به سلامت انسان كمك مي كند

بافتهاي پيوندي

بافتهاي پيوندي ، بافتهاي قوي و ارتباط دهنده اي هستند كه نقشهاي مختلفي را دربدن ايفا مي كنند يكي از آن وظايف دربرگرفتن و جداسازي عضلات بدن است كه اين عمل براي اسكلت تكيه گاه و محافظ ايجاد مي كند . قامتي صافتر با انعطاف پذيري و دامنۀ حركت گسترده تر مي گردد.

آيا اين روش براي كودكان سودمند است ؟

تصحيح الگوهاي ساختاري بدن در كودكان موجب جلوگيري از مشكلات ساختاري آينده مثل قوزكردن، بيرون
دادن گردن و ديگر اشكالات آنها مي شود .

تحقيقات

(English) Many scientific studies have been performed to confirm the effectiveness of the Structural Integration.

ويديو

(English) Here are some videos of Dr Rolf and working with clients and talking about Structural Integration.

(English) Before and After Pictures

(English) Here you will find before and after pictures of people who have gone through the 10 sessions of Dr Rolf’s Structural Integration. Among the benefits, people report feeling taller, moving easier, having more energy and at ease with their bodies.

(English) Cost and Client intake form.
How are Osteopathy, Chiropractic and massage different to S.I? What is the basic ten series?

دكتر رالف و ميراث او

Ida P. Rolf

روش يكپارچگي ساختاري دكتر آيدا رالف بنيان گذار روش يكپارچگي ساختاري درسال 1920 از دانشگاه كلمبيا با درجۀ دكترا دررشته شيمي آلي فارغ التحصيل شد.